Protokoll styrelsemötet 18 mars 2013
Klicka på läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9 med Alingsås Handbollklubb

Tid: Måndag 18 mars 2013 kl. 17.00
Plats: AlingsåsKuriren

Närvarande: Lennart Anderberg, Stefan Johansson, Magnus Borgh, Anna-Karin Jansson, Mats Alm (§4-16), Ragnar Udin (§7-16), Robert Wedberg, Gunilla Härnälv, Christer Mårtensson, adjungerande

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Lennart Anderberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen fastställdes.

2. Val av justeringsmän
LA valdes att justera protokollet.

3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 8 2013-02-18 godkändes.

4. Klubbchefens rapport
Klubbchefen Christer Mårtensson avlade rapport.
- Potatiscupens anmälningstid är ute och antal lag är 307 varav 210 övernattande. Det är tydligt att ökade speltider, tidsperiod inte vid påsk, Estrad Alingsås som finalarena och det förändrade arbetssättet och organinsationen har gett resultat. Nu gäller det att leverera och göra ett bra arrangemang.

- Nuläge och kontraktssituation i elittruppen presenterades.

- Ungdomssektionen är en viktig utmaning som måste förstärkas med sportslig kompetens. Något som sektionen länge efterfrågat. Några förslag presenterades:

1. Distriktsledarutbildning till hösten i Estrad Alingsås.

2. A-pojk bör implementeras i Elitverksamheten. Hur detta skall ske diskuterades. Målet är att andraårs A-pojk skall in i Elitverksamheten. De är i praktiken redan där.

3. Blå tråden skall färdigställas med övningar och material. Efter genomförd Potatiscup med bra utfall kan medel ”fonderas” för att kunna färdigställa Blå tråden. Ett sätt att ge tillbaka till alla de som jobbar i ungdomsverksamheten som då får en professionell sammanställning för U-ledarnas arbete och tid.

Beslut: Alla tre förslag fick av styrelsen klartecken att genomföras enligt presenterade tankar.

- Pressmöten (”Kaffe med pressen”) har hållits på tisdagar och varit positiva. Det har redan gett resultat i artiklar, inslag och spaltmeter. En djupare relation byggs nu upp med lokalpressen vilket alla parter uppskattar.

5. Ekonomi
SJ redogjorde för det ekonomiska nuläget.

6. Budget 2013/2014
Budget för 2013/2014 presenterades förra styrelsemötet och gäller. Intäktsmålen från 12/13 behålls och även kostnadsnivåerna med vissa personallöneökningar.

Efter förhandlingar med Estrad Alingsås tillkommer kostnader, men också intäkter. Förhandlingar pågår fortfarande.

Det finns en brytpunkt på publiksnitt som ger samma netto som i Nolhagahallen exklusive försäljning och slutspel. Budgeten är i balans och försiktighetsprincipen har använts.

Beslut: Styrelsen godkände budgeten för 2013/2014 och gav LA och SJ fortsatt mandat att förhandla med Estrad Alingsås.

7. Sponsorarbetet
MA redogjorde för nuläget. System för LED-reklam är valt och är samma system som finns ibland annat Friends Arena. Det är kort om tid att växa in i det nu, men det kommer att bli bra.

Föresäljningen av LED-reklam för slutspelet är i gång och går bra.

8. Arenagruppen 2.0
AKJ redogjorde för Arenagruppens arbete och de senaste mötena. Alla delprojektledare känner sig trygga. Lördag 23 mars skall en genomgång med alla 100 funktionärerna genomföras.

Blåljus är engagerade och jobbar för fullt på sin del med tifo. Allt känns väldigt fräscht och spännande med t ex inspring, aktiviteter i foajé, mediakub och LED-skyltar.

Barn på plan efter matcher diskuterades och kanske bör tydliga regler tas fram efter att kommande slutspelsmatcher har utvärderats. Säkerhet för domare och spelare är i fokus. Styrelsen vill dock se en liberal inställning till att låta ungdomar beträda spelplanen efter match för att ”komma nära sina idoler”. Detta gäller dock endast AHK:s matcher då andra regler gäller för t ex Champions League och landskamper.

9. Estrad Alingsås
RU redogjorde för nuläget och arenan är i princip klar för slutspel. Det finns små saker som måste lösas och det blir förhoppningsvis klartecken efter fredagens slutbesiktning. Ett kanonjobb har gjorts av byggarna.

10. Årsmöte
Datum för årsmötet bestämdes till onsdag 29/5 kl. 18.30.

11. Årets AHK:are
Förslag på personer för Årets AHK:are diskuterades. CM samlar in förslag till nästa styrelsemöte där sedan beslut tas.

12. Blåljus
Supporterföreningen Blåljus gör ett fantastiskt arbete. Stadgar och medlemskap finns framme och har presenterats på AHK:s hemsida.

13. Utestående ärenden
Listan med Utestående ärenden diskuterades och bockades av.

14. Övriga frågor

Nytt speldatum för Michelles Minne
En fråga från Damsektionen hade inkommit där man önskar att matchen Michelles Minne inte skall vara ett samarrangemang med Fahlgrens Minne utan i stället spelas, som i år, mellan nyår och trettondaghelgen. Detta är egentligen inte en fråga för styrelsen att besluta i.

Beslut: Styrelsen beslutade att datum bestäms av klubbchefen.

15. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Nästa möte bestämdes till måndag 15 april kl. 17.00 på AlingsåsKuriren.

Preliminära datum för vårens styrelsemöten är 20/5.

16. Mötets avslutande
Lennart förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:                         Justeras:


Magnus Borgh                          Lennart Anderberg

Skrivet av Magnus Borgh   
2013-03-21 19:46