Protokoll styrelsemötet 21 januari 2013
Klicka på läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7 med Alingsås Handbollklubb
Tid: Måndag 21 januari 2013 kl. 17.00
Plats: AlingsåsKuriren

Närvarande: Lennart Anderberg, Stefan Johansson, Magnus Borgh, Anna-Karin Jansson, Gunilla Härnälv, Ragnar Udin, Mats Alm (§6-12), Robert Wedberg (§6-12), Christer Mårtensson, adjungerande (§1-9)

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Lennart Anderberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen fastställdes.

2. Val av justeringsmän
LA valdes att justera protokollet.

3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 6 2012-12-10 godkändes.

4. Klubbchefens rapport
Klubbchefen Christer Mårtensson avlade rapport.

- Potatiscupen är inne i ett viktigt skede. CM redogjorde för anmälda lag jämfört med fjolåret. Fokus nu är övernattande lag och lag nära Alingsås anmäler sig senare. Det ser ljust ut även om det är svårt att se facit. Målet är 300 lag och många övernattande. Praktiska frågor står också på agendan nu.

- Alingsås Handballschule 2013 är lanserat och blev officiell strax innan jul genom utskick till medlemmar och hemsidan. Lite för tidigt att dra slutsatser då det är nytt. Förfrågningar finns både utifrån och internt i AHK. Marknadsföring är planerad med annonsering i januari, artikel i alltomhandboll i februari. Under mars utskick till klubbar och spridning via våra egna lag. Avtal med logi klart. Det blir Gustav Adolfsskolan, då Nolhaga skall repareras. Förhandlingar pågår med mat.

- Handbollsgymnasiet har haft provträning. 24 spelare är aktuella. 12 blir uttagna och 12 blir reserver vid eventuella avhopp. Det är väldigt hög nivå på de sökande vilket gjort uttagningsjobbet tufft. Listan blir officiell inom kort.

5. Ekonomi
SJ redogjorde för det ekonomiska nuläget. Budgetarbetet för 2013/2014 är på gång och skall presenteras för styrelsen i februari.
SJ och LA förhandlar med Estrad Alingsås och går nu in i avtalsskrivade. Framtida kostnadsökningar presenterades. Det innebär att intäkter måste inkomma i motsvarande eller mer. Något som Arenagruppen jobbar med.
SJ presenterade intäktsbudget för AHK:s verksamhet i Estrad Alingsås där publikintäkter är största posten följt av kiosk/lotter och sponsorarrangemang. Reklam- och sponsorintäkter kommer också att öka.

Beslut: LA och SJ fick mandat att slutförhandla med Estrad Alingsås enligt presenterade ramar.

SJ presenterade plan för biljettpriser i Estrad Alingsås. Diskussion följde om seriebiljetter.

Beslut: LA, SJ, CM och LL fick mandat att göra klart detaljerna.

6. Arenagruppen 2.0
AKJ redogjorde för nuläge. Arbetet med bemanningsfrågorna intensifieras och omfattar 60 personer/funktioner. Schema för en matchdag, 2.30 timmar innan och 2 timmar efter matchstart finns framme med uppgifter och placering.
21/1 har de, som hittills anmält intresse att jobba för och med AHK, bjudits in till information och 9/2 skall alla ha en gemensam arbetsdag för att spika detaljerna.
Lista och plan finns hur alla skal kläs i offentliga AHK-kläder. En investeringsplan finns framme.

7. Sponsorarbetet
MA presenterade planerna för sponsorförsäljningen 2013/2014. Ett naturligt steg är att påbörja försäljningen av årets slutspel och även då tala framtid.
- Jumbo och ledskyltar ger nya möjligheter och prislista finns framme.
- En del skyltar i Nolhaga är tänkt att behållas för försäljning samt fasta skyltar i Estrad Alingsås.
- Strategi för dräktreklam, matchvärdskap etc. finns framme.
- Totala marknadsvärdet presenterades samt potentialen för 1973-klubben och AHK-hjärtat.
- Sponsorpaketen för 13/14 kommer att jobbas om och bli enklare att förstå och att sälja.
Sponsorgruppen jobbar vidare för att sy ihop helheten.

8. AHK-kvällen 19/2
Tisdag 19/2 har alla medlemmar och sponsorer bjudits in till en kväll i sann AHK-anda på First Hotel Grand Alingsås. Kvällen skall ses som en del i klubbens 40-årsfirande men även en kväll att blick framåt. Konceptet är likt årsmötet med ”Himmel blå” där Patrik Westberg tar emot gäster. Ett program arbetas nu fram och inbjudan har skickats ut via mail, hemsida och affischering i Nolhaga.
LA och CG är ansvariga för kvällen.

9. Utestående ärenden
Listan med Utestående ärenden diskuterades och bockades av.

10. Övriga frågor

Estrad Alingsås
RU redogjorde för arbetsgången för bygget och berättade vad som görs i nära framtiden. Konferensanläggningar och installationer håller hög klass.

SEH-mötet 18-19 jan
RU redogjorde för mötet och informerade om saker som rör AHK och även hur svensk handboll kan växa. Bland annat skall säsongsplaneringen 13/14 synkas med den internationella kalendern på ett tydligare sätt. Det finns en samsyn bland Elitseriens klubbar.
Att publiken fyller läktarna under SM-finalen är viktigt för intäkter och PR.
Ekonomimöte i Stockholm planeras och då skall AHK representeras av lämplig person.

Personalfrågor
LA redogjorde för de avtal som finns med kansliets personal rörande lönenivå, arbetstid och arbetsuppgifter.
Malin Svensson kommer att förstärka kansliet under ett år från och med februari 2013 och dessutom finns Mirja Turppa kvar. Båda i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Bemanningen känns tillfreds för tillfället. Behov finns på sikt att förstärka organisationen vad gäller marknad etc.

Media- och kommunikationsplan
SJ redogjorde för behov att ha ett tänk hur styra media med anledning av Estrad Alingsås. Arenagruppen 2.0 vill ha en kontakt. Slutspel och slutbesiktning är osäkerhetsfrågor som måste samköras med Arenabolaget.
Estrad Alingsås som finalarena för Potatiscupen är garanterad.
AKJ och MB tar tag i frågan.

Ungdomssektionen
GH redogjorde för diskussioner inom US för ledare som inte är förälder, men vill träna lag. Vem beslutar om eventuella kostnadsersättningar till ungdomsledare?
Viktigt att hålla en linje och vara rättvis. Ersättning per lag/årsklass som sedan får hjälp av US att fördela är en möjlighet. Det kan röra sig om ersättning för resor, administration, telefon etc.
US har som mål att ha fasta tränare för respektive årsklass.
Diskussioner om eventuellt ungdomskonto fördes. Föräldrar skall kunna få fördelar om man jobbar för klubben genom att ens barn får ett eget konto att använda till cuper etc. Man skall kunna jobba för sig själv, klubben och sponsorerna.
Inga svar i dag, men frågan bör bearbetas av styrelsen inför kommande möten.
RWE tar fram mer info.

11. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Nästa möte bestämdes till måndag 18 februari kl. 17.00 på AlingsåsKuriren.

Preliminära datum för vårens styrelsemöten är 18/3, 15/4 och 20/5.

12. Mötets avslutande
Lennart förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:                      Justeras:


Magnus Borgh                       Lennart Anderberg

Skrivet av Magnus Borgh   
2013-02-05 22:09