Protokoll styrelsemötet 10 december 2012

Klicka på läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6 med Alingsås Handbollklubb

Tid: Måndag 10 december 2012 kl. 17.00
Plats: AlingsåsKuriren

Närvarande: Lennart Anderberg, Stefan Johansson, Magnus Borgh, Robert Wedberg, Anna-Karin Jansson, Gunilla Härnälv (§4-13), Mats Alm (§4-13), Ragnar Udin (§6-13), Christer Mårtensson, adjungerande (§1-10)

 Inbjuden: Ulf Granader, Damsektionen (§4)

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Lennart Anderberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen fastställdes.

2. Val av justeringsmän
LA valdes att justera protokollet.

3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 5 2012-11-12 godkändes.

4. Damsektionen
Ulf Granander presenterade nuläge, utmaningar och framtid för Damsektionen.

Nuläge
- Damtruppen består av tolv spelare plus ett par mellan DJ och Dam.
- Placeringen i tabellen är i princip exakt där man planerat att vara vid denna tid. Nosar på kvalstrecket och har en positiv trend.
- Juniorlaget missade steg 2 i USM med ett mål vilket var lite snopet.
- AHK 09 leder division 4 och man är 20-25 spelare som har roligt och det fungerar bra.

Utmaningar
- Målvakter behövs och det finns en jätteduktig A-flickspelare som andramålvakt. Att det saknas målvakter är inget nytt, men här finns en uppgift att lösa. (GH berättade att Ungdomssektionen har tillsatt en ansvarig som håller på att skapa en grupp som skall arbeta med målvaktsfrågan. Syftet med gruppens arbete är att höja statusen så att vi får fler målvakter samt skapa en långsiktig utbildning för våra målvakter).
- Det är viktigt att förbereda ungdomsspelare för steget upp när det gäller fysiskt, mentalt och taktiskt, men även förbättra inställningen till satsning.
- Hur håller vi kvar våra duktigaste spelare så att de inte går till klubbar i högre divisioner?
- Budget för Damsektionen är på gång och finns i olika versioner beroende på vilken serie/division som man spelar i nästa år, beroende på resekostnader och kravet på spelartruppen.

Framtid
- Målet är att ha en slagkraftig trupp oavsett spel i division 1 eller 2.
- Man diskuterar en organisationsförändring med tydliga funktioner.

Sammantaget kan man säga att Damsektionen har koll på saker och planerar alltid nästa steg. Det ser bra ut och man har en långsiktig plan som dock kräver tålamod och idogt arbete.

Övrigt
Micheles Minne spelas onsdag 2/1 kl. 18.30 mot allsvenska Skara HF.

Damsektionen kommer från och med nu att bjuda in Lena Lindqvist till alla möten (ett per månad) för att få en bra koppling till kansliet.

5. Klubbchefens rapport
Klubbchefen Christer Mårtensson avlade rapport.
- Handbollsgymnasiet har 53 sökande till killarnas NIU varav 41 kommer från andra kommuner. Det blir tufft att ta plats till de tolv platser som finns. Provträning sker 7-8 januari.

- 11 januari planerar Ungdomssektionen en fadderdag då elitspelare skall hålla i träningarna i tre hallar. Som ett Skeneläger fast på hemmaplan.

- Potatiscupens foldrar är utskickade eller lämnas ut via våra ledare. Mailutskick har gjorts. Samarbete finns med Hallby och Kroppskultur. I Norge och Finland arbetas det på via våra ”egna” kanaler. Kansliet har fullt fokus på Potatiscupen. Anmälningstiden går ut 15 februari. Bland nyheterna märks längre matchtider och spel i Estrad Alingsås som finalarena.

- Nuläge i elittruppen presenterades.

- F99 och P96 har blivit inbjudna till Norden Cup. Det är en ”elitturnering” för ungdomslag och bör hanteras varsamt inom Ungdomssektionen. Dock mycket glädjande då det vittnar om att AHK har hög kvalitet och något på gång.

- MF har jobbat fram ett upplägg för handbollsläger under sommaren. Det handlar om en vecka (4-5 dagar) direkt efter skolavslutningarna. Elitspelare kommer att närvara, Kempa är involverat och tanken är att handbollslägret skall sätta AHK och Alingsås på kartan ytterligare. Lägret vänder sig till flickor och pojkar födda 00-98.
En grov planering och budget finns framtagen och presenterad via mail inför dagens styrelsemöte. Det krävs ett visst antal anmälningar för att det skall kunna genomföras.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna det underlag som presenterats.

6. Ekonomi
SJ redogjorde för det ekonomiska nuläget. Inför året sattes en tuff budget, men det är ett bra arbete som gjorts. Försäljning av 50/50-lotter och AHK-hjärtat rullar på. Antalet sponsorer ökar och eventuella slutspelsmatcher kommer att ge ett ekonomsikt tillskott.

Planer finns att skapa tydliga affärsområden som ger intäkter. Exempelvis sponsorer, AHK-hjärtat/1973-klubben, 50/50-lotter, biljetter/publik, Potatiscupen etc. För några av affärsområdena finns det ansvarig och fler personer behövs för att bemanna starkt och skapa långsiktighet.

En översyn av varumärken och namn på produkterna bör göras.

LA har haft medarbetarsamtal med anställda på kansliet. En förstärkning av organisationen önskas för att skapa tid för CM att jobba med försäljning. LA kollar om det finns möjlighet att använda hallfonden för en deltidstjänst under fem månader att jobba med ungdomslagen, Potatiscupen och handbollsgymnasiet.

7. Sponsorarbetet
MA redogjorde för nuläget. Nästan alla produkter är sålda. Säsongen stängs 17 december och därefter är det fult fokus att sälja för slutspel och kommande säsong.

8. Arenagruppen 2.0
Ett strukturerat arbete pågår och ett antal möten har genomförts på ett bra sätt enligt plan. Just nu är det ett högt tempo och det är viktigt att hålla sig till rätt kontaktperson utifrån de frågor som finns. Arbetet måste samordnas för att bli effektivt.

9. Utestående ärenden
Listan med Utestående ärenden diskuterades och bockades av.

40-årsjubileumet kommer att firas hösten 2013 då det under våren kommer att vara fullt fokus på Estrad Alingsås.

Ett stöd på 40 000 kr har inkommit från Idrottslyftet för inköp av rullstolar till handikaphandbollen

10. Hedersmedlemar
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

11. Övriga frågor

Organisation kansliet
Diskussioner fördes hur kansliet skulle kunna organiseras för att styra över arbetsuppgifter mot försäljningsarbetet. LA och SJ jobbar fram förslag.

12. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Nästa möte bestämdes till måndag 21 januari kl. 17.00 på AlingsåsKuriren.

Preliminära datum för vårens styrelsemöten är 18/2, 18/3, 15/4 och 20/5.

13. Mötets avslutande
Lennart förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:                            Justeras:


Magnus Borgh                             Lennart Anderberg

 

Skrivet av Magnus Borgh   
2012-12-17 22:33