Protokoll styrelsemötet 8 oktober 2012
Klicka på läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 med Alingsås Handbollklubb

Tid: Måndag 8 oktober 2012 kl. 17.00
Plats: AlingsåsKuriren

Närvarande: Lennart Anderberg, Stefan Johansson, Gunilla Härnälv, Magnus Borgh, Ragnar Udin (§5-§12), Mats Alm, Christer Mårtensson, adjungerande

Frånvarande: Robert Wedberg

Inbjuden: Mikael Franzén, huvudtränare Elitlaget

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Lennart Anderberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen fastställdes.

2. Val av justeringsmän
LA valdes att justera protokollet.

3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 3 2012-09-10 godkändes.

4. Mikael Franzén
Mikael Franzén berättade om sin första tid i Alingsås HK och gjorde en reflektion över vad som gjorts innan sommaren och hur träningen sköts inför säsongen. Spelarna har involverats i upplägget för spelidé, men med tydlig styrning från ledarna. Arbetet har gått fort med bra utfall utifrån truppen. Explosivitetsträning och gym har skötts bra. Ledarstaben är bra och det finns enligt Mikael bra förutsättningar för att lyckas över tid.

Arbetet med Elit-, U-och A-pojkstruppen beskrevs samt hur träningar och matcher planeras och genomförs.

Vad gäller Elitserien så är ingen match given och det är hårt jobb som gäller. Målet är en slutspelsplats.

Elitlaget har bjudit på ett underhållande spel som publiken gillar, men det är också svårt att hålla intensiteten på lika hög nivå hela säsongen. Mikael poängterade att Alingsås har en häftig publik som bidrar till en fantastisk stämning, vilket gör att folk kommer tillbaka.

Han känner att han kommit in bra i Alingsås och trivs.

5. Klubbchefens rapport
Klubbchefen Christer Mårtensson avlade rapport.
- Nuläget i spelartruppen beskrevs.

- Sjukvårdsförsäkring är tecknad i samförstånd med alla elitspelare. Försäkringen är en specialgjord sjukvårdsförsäkring för elitidrottare och gäller även på fritiden. Den underlättar snabb vård och rätt rehabilitering.

- Potatiscupen planeras och organisationen är satt med fem huvudansvariga och flera undergrupper. Inbjudan är på gång och kommer att skickas och delas ut. Nyheter för Potatiscupen 2013 är längre speltider för matcher och spel i nya Estrad Alingsås. Viktigt att kommunicera att Potatiscupen också betyder mycket för näringsidkarna i Alingsås.

- Handbollsgymnasiet är på gymnasiemässan 41 vecka och AHK har representanter på plats. En folder för handbollsgymnasiet är framtagen tillsammans med Alströmergymnasiet. Organisationen är mycket bra och instruktörerna håller hög klass. Efterfrågan är stor på de platser som erbjuds.

- Webbsändningar av åtta bortamatcher planeras och förhandlingar pågår.

- 1973-klubben kommer att säljas av Melker Härnälv under oktober. Förhoppningar om ett positivt resultat finns och en utvärdering kommer att göras efter en månad.

- AHK-hjärtat är lanserat och funderingar finns att utveckla en säljorganisation och hitta nya strukturer.

- Samtal har förts med Damsektionen, tillsammans med LA och AKJ, utifrån förra styrelsemötets beslut om att inte ta till extraordinära insatser på grund av ändring i seriesystemet.

6. Ekonomi
SJ redogjorde för det ekonomiska nuläget. Budget 13/14 ligger fast med fortsatt fokus på intäkter.

7. Sponsorarbetet
MA redogjorde för nuläget med sponsorarbetet som fortgår och ger resultat. Budgeten är inom räckhåll. Nya kontakter tas och avtal skrivs kontinuerligt och kommer så göras under hela året.

Nya sponsorprodukter kommer till i och med att Estrad Alingsås blir mer digitalt och förutsättningarna i stort förändras. Värdering av biljetter i sponsorpaketen diskuterades samt hur biljetter skall hanteras i framtiden för att fylla arenan.

Produkter mellan matcherna kan kanske bli ”min affärs-TV” med monitorer runt om i kommunen på strategiska ställen. Det är en egen kanal ut mellan matcherna och en möjlighet att förlänga säsongen. MA tar fram beslutsunderlag.

8. Kick off Arenagruppen 2.0
Inbjudan till kick off 27/10 är utsänd och 85 personer är anmälda till dags datum. Praktiska detaljer diskuterades.

LA och CM ansvarar för planeringen.

9. Utestående ärenden
Listan med Utestående ärenden diskuterades och bokades av.

10. Övriga frågor

Estrad Alingsås
RU redogjorde för planerna om invigningen 19-21 april 2013.
Arenabolaget jobbar just nu med inköp av stolar, golv, LED-skyltar etc:
Aktuella foton från arenan visades och så även en promotion-film för hur arenan kommer att se ut när den är färdig.

Krishantering
AKJ meddelade att krishanteringsgruppen snart har ett färdigt dokument för hur AHK skall agera vid en krissituation.

11. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Nästa möte bestämdes till måndag 12 november kl. 17.00 på AlingsåsKuriren.

Preliminära datum för höstens styrelsemöten är 12/11 och 10/12.

12. Mötets avslutande
Lennart förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:                      Justeras:


Magnus Borgh                       Lennart Anderberg

Skrivet av Magnus Borgh   
2012-10-15 19:57