Protokoll styrelsemötet 16 april 2012
Klicka på läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 11 med Alingsås Handbollklubb

Tid: Måndag 16 april 2012 kl. 17.30

Plats: Sparbanken

Närvarande: Lennart Anderberg, Stefan Johansson, Gunilla Härnälv, Magnus Borgh, Ragnar Udin, Rolf Wifstrand, Anna-Karin Jansson (§1-§6), Christer Mårtensson, adjungerande (§1-§6)

Inbjudna: Christer Gustafsson, Thomas Thim och Mats Alm.

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Lennart Anderberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen fastställdes.

2. Val av justeringsmän
LA valdes att justera protokollet.

3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 10 2012-03-21 justerades och godkändes.

4. Arenagruppen
Christer Gustafsson redogjorde för Arenagruppens arbete om syfte, bemanning och nuläge. En projektplan har tagits fram av Arenagruppen och ett antal möten har genomförts i de tre undergrupper (A, B och C) som jobbar med olika frågor.

A: Säkerställa att 22 elitseriematcher per år kan genomföras på bästa möjliga sätt.
B: Vilka övriga åtaganden kan AHK planera och genomföra utöver de som genomförs och finns i beskrivet i deluppdrag A.
C: AHK:s framtida verksamhet i Nolhagahallen.

A och C är bemannade och man avvaktar med att starta arbetsgrupp B för att se vilka spin off-effekter som kommer ur A.
Idéer och förslag som tas fram utan fokus på ekonomi för att inte hämma kreativiteten. Ekonomi får prioriteras och viktas senare i samarbete med Ekonomigruppen.

Thomas Thim redogjorde för arbetsgrupp A och presenterade nuläge.
Bemanning: Thomas Thim, Magnus Löfström, Patrik Westberg, Håkan Ivarsson och Christer Mårtensson.
Temat är ”Ge sponsorer och publik en total upplevelse så att man oavsett slutresultat i matchen ändå känner att detta vill jag uppleva igen”.
Tips och saker att tänka på:
- Relationen till media och att överträffa förväntningarna.
- Funktionärernas betydelse för helheten och hur man får alla att vilja vara med att arbete t ex. utveckla matchvärdskapet.
- Publiken kommer att föryngras och har en annan kravbild och andra förväntningar på upplevelsen. Skapa interaktivitet med publiken, skapa idoler av spelarna etc.
- Säkerheten är viktig och det gäller att vara proaktiv och förbereda krishantering.
- Sponsoraktiviteter som är intressant för sponsorer utan att det nödvändigtvis är knutet till idrotten.
- Domare och delegater skall bli bäst omhändertagna och vilja komma tillbaka. Här är bemötandet viktigt. Bry sig om detaljerna och personerna. Namn på dörrarna, domarvärd etc.
- Pulz. Vem är den unika matchgästen som vi alla gillar att följa? Autografskrivning, sånguppträde etc.
- Före matchen. Tänk utanför boxen och bjud på det oväntade och överraska. Skapa tryck från start med ljus, ljud, musik och dramaturgi.
- Under matchen. Viktigt med bra speaker, musik, glädjespridande effekter (ex. kiss cam) och pausunderhållning.
- Efter matchen. Skapa fördröjningseffekt med lotterier, star of the game, kioskerbjudanden etc. Var noga med att det är smidigt och bekvämt att lämna arenan för att ha med sig ett gott sista intryck.
- Aktiviteter utanför arenan och inne i foajén.

Gunilla Härnälv redogjorde för nuläge i arbetsgrupp C.
Bemanning: Gunilla Härnälv, Håkan Jedemark, Maria Sundén och Lena Lindqvist.
Genom att tillfråga alla ledare om respektive lags behov av Nolhaga har man kunnat identifiera ett antal aktiviteter som är viktiga.
- Hemmaarena för damlag, damjuniorer, HP, herrjuniorer, A-ungdom.
- Matcharena för övriga U-lag i mån av tid.
- Omklädningsrum för spelande och tränande AHK-lag.
- Förvaring av lagsaker.
- Samlingsplats/rum för klubbens medlemmar, ledare och spelare (pentry/kaffemöjligheter).
- Möteslokal för bland annat matchgenomgångar.

Rekommendation från arbetsgrupp C är att bibehålla klubbrum och bygga klubbkänslan för framtiden. Nolhaga lämpar sig som hemvist för AHK:s alla ungdomslag, damlag, juniorlag etc.
Diskussioner förs med berörda parter ibland annat Alingsås kommun. Ett beslutsunderlag kommer att arbetas fram som sedan läggs fram till styrelsen.

Arenagruppen gör ett mycket bra arbete och fick fortsatt förtroende.

5. Ekonomi
SJ redogjorde för det ekonomiska läget.
CM presenterade en första ekonomisk rapport för Potatiscupen som arrangerades i helgen.
Prio 1 är att stärka upp intäkterna inför nästa år.

Mats Alm från sponsorgruppen presenterade arbetet för att öka sponsorintäkterna och öka antalet sponsorer. Sponsorgruppens säljare måste bli fler och bredare. Många som gör lite är strategin för att kunna jobba både lokalt och nationellt. En databas över potentiella lokala företag finns framme för att jobba utifrån.

Ambitionen är att bli bäst i Sverige på sponsorarbete och skapa delaktighet. Sponsorgruppen är i dag elva personer som gör ett jättejobb och det finns en vilja att bli fler.

6. Klubbchefens rapport
Klubbchefen Christer Mårtensson avlade rapport.
- Nuläget för spelartrupp och pågående förhandlingar presenterades.
- Tränarteam för Elitlaget 12/13 diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslutade att ta tillbaka föregående styrelsemötes beslut om möjligheten att nyttja 150 tusen ur hallfonden för finansiering av spelartrupp/tränarteam säsongen 2012/13.

7. Årets AHK:are
Statuten för utmärkelsen Årets AHK:are diskuterades.

Beslut: Utmärkelsen skall ges till en enskild person (ej lag eller grupp) som är medlem i AHK. Dock ej styrelsemedlem eller person avlönad av AHK.

Ett antal kandidater diskuterades och beslut togs. LA stämmer av med kansliet för att säkerställa att personen inte fåt utmärkelsen tidigare.

8. Utestående ärenden
Listan med Utestående ärenden diskuterades och bokades av.

9. Övriga frågor

Arenans planlösning
RU presenterade de senaste ritningarna för arenan som berör AHK:s utrymmen. Skisserna gillades av styrelsen. Diskussioner följde om övriga utrymmen och planer om samverkan.

Årsmötet
Datum för årsmöte bestämdes till onsdag 23 maj.
Programmet för årsmötet skall helst ha ett ungdomstema för att så många medlemmar som möjligt skall lockas. LA, MB och CM ansvarar för programmet.
MB skall via kansliet annonsera årsmötet enligt stadgarna.

LA skall vid nästa styrelsemöte presentera valberedningens förslag till ny styrelse.

Utbildningsveckan 2012
Förra årets utbildningsvecka i samband med Skenelägret skall utvecklas. En ny punkt i programmet är en ”workshop” i AHK-anda. GH tar upp frågan med Håkan Jedemark som är ansvarig för Utbildningsveckan.
.
10. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Nästa möte bestämdes till tisdag 15 maj kl. 17.30 på Sparbanken Alingsås.

Datum för årsmöte 23/5.

11. Mötets avslutande
Lennart förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:               Justeras:


Magnus Borgh               Lennart Anderberg

 

Skrivet av Magnus Borgh   
2012-04-19 21:16