Protokoll styrelsemötet 17 okt 2011
Klicka på läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5 med Alingsås Handbollklubb

Tid: Måndag 17 oktober 2011 kl. 17.30

Plats: Sparbanken Alingsås

Närvarande: Lennart Anderberg, Stefan Johansson, Gunilla Härnälv, Magnus Borgh

Frånvarande: Christer Mårtensson (adjungerande), Ragnar Udin, Anna-Karin Jansson, Rolf Wifstrand

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Lennart Anderberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen fastställdes.

2. Val av justeringsmän
LA valdes att justera protokollet.

3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 4 2011-10-10 justerades och godkändes.

4. Krisplan
2006 togs en krisplan fram av Annika Wifstrand, Håkan Svensson och Torbjörn Lindblad. Ett mycket bra och viktigt dokument om hur AHK skall agera vid olycka/dödsfall. Dokumentet bör revideras och en ansvarig bör utses. MB kontaktar AW.
   
5. Utestående ärenden
Listan med Utestående ärenden diskuterades och bokades av.

6. Klubbchefens rapport
Klubbchefen Christer Mårtensson avlade rapport genom LA.
- Cupguide är klar.
- Lägerpolicy är klar
- Blå tråden är under behandling och skall vara klar i januari 2012.

7. Workshop 1/10 uppföljning
Rapporten från Workshop 1/10 2011 godkändes efter ändringar.
Datum för öppet medlemsmöte beslutades till tisdag 29/11 kl. 18.30-20.00.
MB publicerar rapport på hemsidan och ordnar med annonsering enligt tidigare kanaler.

Workshopen 1/10 hade syftet ”Hur lyfter vi AHK in i Alingsås? Visionärt och målstyrt arbete för att lägga grunden för AHK som samhällsbyggare och som framtida delaktiga i den nya arenan. Workshop kring möjligheter att utnyttja och svårigheter att lösa i denna programförklaring”.

Styrelsen analyserade de punkter som framkommit under Workshopen och diskuterade en Vision 2014 för Alingsås HK. Visionen delades in i tre delar enligt följande:

- Ekonomin som alltid skall vara i balans. Varje år skall ett överskott budgeteras. Vilken nivå är rimlig?
- Verksamheten som fungerar enligt nuvarande upplägg med målsättningar och uppföljningar. Det är ett bra arbetssätt med sektioner och funktioner som återkopplar via Kansli, styrelsemöten och Workshops.
- Arenan som kommer att bli en mötesplats för Alingsås, och där AHK kommer att spela en roll som lag och förening. På vilket sätt skall AHK vara närvarande i och kring arenan?

Hur påverkar arenan ekonomin, som kan utveckla verksamheten, som kan fylla arenan, som påverkar ekonomin, som…?

Styrelsen skall inför nästa styrelsemöte jobba fram ett underlag för en del strategiskt viktiga beslut inom den närmaste framtiden så som styrgrupper för visionens tre delar, kansliets placering, närvaron i arenan för att skapa nya intäkter etc.

8. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Styrelsen skall på ett extra möte måndag 31 oktober kl. 17.30 på Sparbanken Alingsås ta fram underlag till ordinarie styrelsemöte 7/11 inom strategiska områden.
 
Preliminära datum för höstens styrelsemöten är 7/11, 12/12.

9. Mötets avslutande
Lennart förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:              Justeras:


Magnus Borgh               Lennart Anderberg

 

 

Skrivet av Magnus Borgh   
2011-10-28 17:53