Protokoll styrelsemötet 12 sep 2011
Klicka på läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 med Alingsås Handbollklubb

Tid: Måndag 12 september 2011 kl. 18.00

Plats: Alingsåskuriren

Närvarande: Stefan Johansson, Magnus Borgh, Gunilla Härnälv, Anna-Karin Jansson

Adjungerad: Christer Mårtensson

Frånvarande: Lennart Anderberg, Rolf Wifstrand, Ragnar Udin

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Magnus Borgh valdes att leda dagens möte och hälsade därmed alla välkomna.
Anna-Karin Jansson valdes till sekreterare för dagens möte.
Dagordningens fastställdes efter att övriga frågor anmäldes.

2. Val av justeringsmän
Mötets ordförande och sekreterare valdes att justera dagens protokoll.

3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 2 2011-08-13 godkändes.

4. Val av vice ordförande
Styrelsen valde Ragnar Udin till vice ordförande för innevarande verksamhetsår.
   
5. Ekonomi
Stefan Johansson föredrog förslag till budgetramar och budget för 2011/2012. Efter diskussion beslöt styrelsen att anta den föreslagna budgeten med tillägget att Ungdomssektionen får ett tilläggsanslag för cup-medverkan enligt Ungdomssektionens nya cup-policy.

Styrelsen beslutade att årligen avsätta 15.000 kronor för andra årets A-ungdomar (flick resp. pojk) till cup-medverkan i Tyskland och 10.000 kronor för andra årets B-ungdomar (flick resp. pojk) för cup-medverkan i Danmark. För innevarande år innebär det 35.000 kronor (F95, F97 och P97) och för säsongen 2012/2013 innebär det 50.000 kronor (F96, P96, F98 och P98).

6. Klubbchefens rapport
Klubbchefen Christer Mårtensson avlade rapport.
- Arbetsbeskrivning har tagits fram för ungdomsansvarig Andreas Stockenberg.
- Ville Kangas är utlånad till Önnered.
- 600 iPhone-skal med AHK:s emblem har beställts. Dessa kommer att försäljas i AHK-shopen.
- Nytt matchprogramblad är klart.
- Klubbchefen upprättar spelar- eller lärlingskontrakt med HP-spelare som ej är juniorspelare men ej heller spelar med elitlaget.
- Bildskärmen i A-hallen är flyttad på grund av ombyggnation i hallen.
- Alla undersöker möjligheter att skaffa jobb åt Unnur Maria Jonsdottir.

7. Framtida sponsring
Ett strategiarbete pågår kring den framtida sponsringen. Rolf Wifstrand rapporterar till styrelsen vid nästa sammanträde.

Styrelsen beslöt att se positivt på möjligheterna för de lag som skaffar egna sponsorer. Lagen ska dock alltid, utan undantag, stämma av med sponsorgruppen för att undvika eventuella konflikter mellan sponsorer som synliggörs.

Webb-TV fortsätter även under denna säsong. Målet är att sändningarna ska ha minst samma omfattning som under 2010/2011.

8. Workshop 1/10
Till Workshopen 1/10 bjuder styrelsen in enligt tidigare år, d v s anställda, sektions- och funktionsansvariga samt ordförande för valberedningen.

Inbjudan skickas ut av Maria Sundén senast 16/9.

Sektions- och funktionsansvariga skall inkomma med en beskrivning av sin sektion/funktion (max en A4) till kansliet senast 23/9 som sedan vidarebefordras till alla deltagare senast den 26/9.

Programförklaring för årets Workshop:?
”Hur lyfter vi AHK in i Alingsås? Visionärt och målstyrt arbete för att lägga grunden för AHK som samhällsbyggare och som framtida delaktiga i den nya arenan. Workshop kring möjligheter att utnyttja och svårigheter att lösa i denna programförklaring”.

MB ordnar inbjudan och A4-mall för beskrivning av sektion/funktion.

9. Val av styrelse för Fahlgrens minnesfond
Styrelsen valde Bengt-Åke Johansson, Curt Magnusson och Jan Sturehag till styrelse för Lennart Fahlgrens minnesfond. Kontot disponeras av Bengt-Åke Johansson.

10. Val av styrgrupp för Michelles minnesfond
Styrelsen valde Rolf Wifstrand, Andreas Stockenberg och Ann-Sofie Svensson till styrgrupp för Michelles minnesfond.

11. Övriga frågor

Webbansvarig
Styrelsen ska vid sitt nästa möte ta beslut om en webbansvarig för AHK.

Dator till kansliet
Styrelsen beslöt att en ny dator införskaffas till kansliet. Christer Mårtensson ombesörjer detta.

12. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Nästa möte bestämdes till måndag 10 oktober kl. 17.30 på Sparbanken Alingsås.

Preliminära datum för höstens styrelsemöten är 7/11, 12/12.

13. Mötets avslutande
Magnus Borgh avslutade dagens styrelsemöte och tackade för delaktighet och visat intresse.

Vid protokollet:                 Anna-Karin Jansson       

Justeras:                          Magnus Borgh

Skrivet av Magnus Borgh   
2011-09-19 19:34