Protokoll styrelsemötet 13 augusti 2011
Klicka på läs mer för att ta del av protokollet.

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2 med Alingsås Handbollklubb

Tid: Lördag 13 augusti 2011 kl. 11.00

Plats: Skenelägret

Närvarande: Lennart Anderberg, Stefan Johansson, Rolf Wifstrand, Christer Mårtensson, Gunilla Härnälv, Anna-Karin Jansson, Magnus Borgh

Förhindrad: Ragnar Udin

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Lennart Anderberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen fastställdes.

2. Val av justeringsman
LA valdes att justera protokollet.

3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 1 2011-05-31 godkändes.

4. Organisation 2011/2012
LA presenterade ett utkast på organisation 2011/2012.

Rubriceringen är förändrad vilket innebär att det nu endast finns tre sektioner, Dam-, Herr och Ungdomssektionen. Tidigare sektioner, Sponsorer, Potatiscupen, Handbollsgymnasiet etc, kallas numera funktioner/ansvarsområden då de i egentlig mening inte är sektioner. Dessutom tillkommer Klubbchef, som spindeln i nätet, tillsammans med Kansliet.

Fortfarande finns underifrånperspektivet och bakom varje sektion eller funktion finns en ansvarig som beskriver arbetet, bemannar samt levererar önskat resultat och kvalitet.

Styrelsens ansvar är helheten, att det fungerar och är rätt finansierat samt att ekonomin är i balans.

Ansvariga för sektioner och funktioner presenterar sin verksamhet via workshop och inbjudningar till styrelsemötet samt med klubbchefens närvaro.

Namn och ansvariga diskuterade och skall beredas till nästa styrelsemöte.

Beslut togs att styrelsen skall stimulera ansvariga att ta ett ekonomiskt budgetansvar för kostnader och intäkter.

5. Ekonomi 2011/2012
SJ redogjorde för budgetramar 2011/2012. Efter föredragningen beslöts att kommande året verka efter presenterade ramar. Detta innebär något ökade ekonomiska förutsättningar för respektive verksamhet. Samtidigt förutsätter det förstärkta intäkter inom sponsring med drygt en halv miljon kronor.

6. Klubbchefens redovisning avseende 2011/2012
CM redogjorde för sin första tid som klubbchef, tänkta strukturer och diverse möten.

CM är numera föredragande på framtida styrelsemöten och inte längre ledamot, enligt föreningens stadgar att inte tillåta anställda i klubben att sitta som ledamot i styrelsen.

CM kommer att jobba intensivt med att få till strukturerna och redovisar sedan kontinuerligt till styrelsen.

7. Strategiska frågor 2012/2013
Bordlades till nästa möte.

8. Workshop hösten 2011
Datum för höstens workshop bestämdes till 1/10 kl. 09.00-12.00. LA förbereder agenda och inbjudan.

Med anledning att datum för workshop ändrats från 3/9 kommer också det öppna medlemsmötet 19/9 att flyttas. Nytt datum bestäms vid nästa styrelsemöte.

9. Val av vice ordförande
Bordlades till nästa möte.

10. Övriga frågor

AHK Utbildningsvecka
Styrelsen uppmanades genom LA att delta i programpunkterna under kommande utbildningsvecka.

11. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Nästa möte bestämdes till måndag 12 september kl. 17.30 på Sparbanken Alingsås.

Preliminära datum för höstens styrelsemöten är 10/10, 7/11,12/12.

12. Mötets avslutande
Lennart förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:           Magnus Borgh

Justeras:                    Lennart Anderberg

Skrivet av Magnus Borgh   
2011-08-22 21:27