Protokoll styrelsemötet 7 dec 2010

Klicka på läs mer för att ta del av protokollet.

 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8 med Alingsås Handbollklubb

 

Tid: Tisdag 7 december 2010 kl. 19.00
Plats: Sparbanken Alingsås

Närvarande: Lennart Anderberg, Stefan Johansson, Rolf Wifstrand, Jan Sturehag, Ragnar Udin, Christer Mårtensson, Sven-Åke Erikson och Magnus Borgh


1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordförande Lennart Anderberg hälsade välkommen och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.


2. Val av justeringsman
LA valdes att justera protokollet.


3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 7 2010-11-01 godkändes.


4. Målformulering och värdegrund
Beslut togs om att utkast på målformulering och värdegrund som arbetats fram också skall ligga till grund för workshop i januari då samtliga de som deltog under höstens workshop skall bjudas in.

Datum för workshop beslutades 29/1 kl. 10.00-14.00. Hans-Anders Karlsson, Milega, kommer åter att närvara. Workshopen kommer att följas av ett öppet medlemsmöte senare under våren, datum är inte beslutat.

LA förbereder workshop och MB skickar ut inbjudan.


5. Ekonomi
SJ redogjorde för ekonomi 2010/2011 och budget 2011/2012.


6. Strategiska investeringar
LA redogjorde för hur det ekonomiska läget kan förändras när en ny hall finns. Redan det datum som spaden sätts i jorden kan arbetet med att fylla hallen påbörjas. Med befintlig hallfond, planerat arenakonsortie och eventuellt bidrag från Handbollens vänner kan medel användas för spelartrupp och tränare som skall fylla hallen med en produkt som är attraktiv och som ökar sponsor- och publikintäkter.

Det ekonomiska läget innebär att stora investeringar i nuläget inte är aktuella. Dock måste marknadssidan förstärkas omgående för att effektivisera sponsorarbetet.

Beslut togs att projektanställa en person på halvtid (50 %) som marknadsansvarig. LA fick uppdrag av styrelsen att tillsätta tjänsten.

JÅ och CM jobbar vidare med alternativ för tränare inför nästa säsong.


7. Truppen 2011/2012
CM redogjorde för nuläge och vilka personer som kontaktats. De planer som finns innebär en bra mix av etablerade och unga spelare. Arbetet kommer att intensifieras under januari/februari och det är viktigt att då orka jobba hela vägen till resultat.

Styrelsen gav CM ramar för beslut och värvningar.


8. Övriga frågor

HEH-möte 29-30 januari
HEH har ett möte i Malmö i samband med VM-finalen. Beslut tog att erbjuda RWE eller JÅ att representera AHK.

Hallen
RU redogjorde för planerna och upplägg för ny arena.


9. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Nästa möte bestämdes till tisdag 11/1 kl. 19.00 på Sparbanken Alingsås.


10. Mötets avslutande
Lennart förklarade mötet avslutat.


Vid protokollet:                                    Justeras:


Magnus Borgh                                    Lennart Anderberg

 

 

 

 

 

Skrivet av Magnus Borgh   
2010-12-18 10:58