Protokoll Damkommittémöte 28 maj

Datum: 2015-05-28

Tid: 17:30 – 19:00

Plats: Estrad


Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Martin Larsen (ML), Jan Nilsson (JN), Bo Bengths (BB), Catarina Bergqvist (CB)
Inbjuden kansliet: Lena Lindqvist 

Protokoll Damkommittémöte nr 11 (14/15)

1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

2, Val av justeringsman.

GH och JN valdes att justera protokollet.

3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

4, Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter.

Aktivitetslistan gicks igenom och genomförda punkter bockades av. 

5, Damkommitténs organisation/ansvarsområden nästa säsong

Fortsättning från föregående möte.De områden som identifierats är; Ordförande, sekreterare/administratör, ekonomi, integrering mellan dam- och ungdomssektion, sponsorer, matcharrangemang, media- och kommunikation, materialförvaltning samt länk mellan tränare och DK. Vissa områden har ansvariga personer men fler behöver besättas. Det behövs även fler medlemmar i DK.        

GH uppmanade alla att se sig om efter nya kandidater.  Beslöts att CB skickar ut den fil med Årsplanering som finns upprättad sedan tidigare.Arbetsuppgifter med uppgifter om ansvarig gås igenom av var och en och sammanställs av CB. 


6, Övriga frågor

A, Damlaget

CM har tagit många kontakter för att utöka spelartruppen. 13 tjejer har provspelat. Det behövs fler resurser för administration kring utökningen av truppen. GH och CE går på första mötet.

B, Workshop

6 juni kl 9-11 i Estrad. Genomgång av de olika funktioner som finns inom AHK. Meddela GH om deltagande.

C, Studentuppvaktning

GH ordnat blommor. MS delar ut.

D, Ekonomi

Budgeten för 15/16 är spikad. 

E, DJ-lag till SM

GH inventerar. Kan vara svårt att få ihop lag.

7, Kommande möten

Inget nytt datum sattes då flera är bortresta i juni/juli. Beslöts att Årsplanering diskuteras per mail. Nästa möte blir i samband med Kick-off-helgen14-16 augusti.  

8, Mötets avslutandeGH förklarade mötet avslutat..

Vid protokollet Catarina Bergqvist
JusterasJan Nilsson Gunilla Härnälv

Skrivet av Martin Larsen   
2015-06-17 15:20