Protokoll Damkommittémöte 23 feb

Datum: 2015-02-23

Tid: 17:30 – 20:00            

Plats: Estrad


Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Elisabeth Klingvall (EK), Catarina Bergqvist (CB), Jari Hovisalo (JH), Jan Nilsson (JN), Martin Larsen (ML)Sportrådsdelen av mötet: Niklas Lagerström (NL), Malin Andersson (MA).


Protokoll Damkommittémöte nr 8 (14/15)


1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

2, Val av justeringsman.

GH och EK valdes att justera protokollet.

3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes med tillägget att protokollens justering och publicering på hemsidan måste skyndas på. Senast två veckor efter möte ska protokoll finnas på hemsidan.

4, Genomgång av pågående aktiviteter/arbetspunkter.

Beslut om aktivitetslista togs. ML skapar en första version.

5, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

Inget att notera

6, Ekonomi

DK inväntar svar på reviderad budget för damsektionen.
Det behövs klarhet i vilka ekonomiska förutsättningar som finns inför kommande säsong. Bland annat med tanke på vad vi kan erbjuda nuvarande spelare och eventuella nyförvärv. GH och CE pratar med Stefan om förutsättningarna.

7, Utbildning

Inget att notera.

8, Rapport från tränarna/sportrådet.

Ellens fingerskada håller henne borta från spel resten av säsongen.

Samtal har förts med korsbandsskadad spelare. Hon inväntar ny operation och kommer inte återvända som spelare inom överskådlig framtid. Vi kommer att erbjuda henne plats som ledare i något av flicklagen.

Idrottsrehab Ullevi kommer att användas av vissa lag i AHK, bland annat Dam och a-flick. Skadade spelare kan via Idrottsrehab få en första uppfattning om sin skada för att därefter lotsas vidare till rätt specialist. 

MA informerade om läget i A-flick. Hon kommer med start 26 februari att närvara på flickor 02:s träning varannan torsdag.

Individuella spelarsamtal i Damlaget är nästan avklarade. Ett samtal återstår och DK vill att Christer Mårtensson tar detta samtal omgående och återkommer med rapport kring vad samtalen givit. 

ÖHK Göteborg ska kontaktas angående deras syn på uppflyttning alternativt kvalspel efter avslutad serie. Viktig att de avsäger sig sin plats omedelbart efter seriespelet, såvida de inte vill gå upp en division. GH talar med Christer Mårtensson om att ta kontakt.

9, Matcharrangemang

AS fördelar sina uppgifter kring arrangemang då hon är bortrest.

10, Övriga frågor

A, Spelare under kontrakt

Med anledning av uppkommen situation mellan andra handbollsföreningar diskuterades DK:s syn på kontrakterade spelare som får jobb på annan ort. DK:s åsikt är att ett jobb väger tyngre än en ett spelarkontrakt och ser positivt på att en spelare fortsätter sin karriär i en ny klubb på den nya orten.

B. Annonsering

Jan går igenom flödet för hur annonseringen inför matcher fungerar.

11, Kommande möten

Måndag 23/3 kl 17.30-20 SR och DK

12, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat..

Vid protokollet:   Martin Larsen
Justeras:  Elisabeth Klingvall Gunilla Härnälv

Skrivet av Martin Larsen   
2015-02-25 14:51