Protokoll Damkommittémöte 17 nov

Datum: 2014-11-17
Tid: 19:00 – 21:00
Plats: Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), JanNilsson (JN), Martin Larsen (ML), Elisabeth Klingvall (EK), Catarina Bergqvist (CB),Fredrik Andersson (FA)

 

Protokoll Damkommittémöte nr 5 (14/15)


1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.


2, Val av justeringsman.

GH och CB valdes att justera protokollet.


3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.


4, Genomgång av pågående aktiviteter / arbetspunkter

Inga nya punkter.


5, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

Kansliet har förvarnat om att det kommer behövas extrainsatser under Potatiscupen då viräknar med att något eller några lag spelar USM finalsteg samma helg.Ungdomslagen ska påminnas om samarrangemanget 23/11. GH kallar via UL-möte.


6, Ekonomi

Budgetarbetet ska påbörjas och punkter i tidigare budget gicks igenom och diskuterades. Viktigt att få in en försäsongsaktivitet för damsektionen. Budgetmöte med kassör hålls första veckan i december.


7, Utbildning

Susanne Pettersson är bokad till föreläsning 17/1. Inbjudan till övriga lag går ut till tränare via UL-möte. Samtliga ledare är välkomna och spelare födda -00 och tidigare. CB ansvarar för inbjudan. Anmälan tas upp, och ska vara inne senast innan juluppehållet.


8, Rapport från tränarna/sportrådet.

Truppen är fortsatt något tunn men uppflyttningen av 3-4 juniorer per träning har fallit väl ut. En tidigare skadad spelare är tillbaka i träning och matchspel.Vissa nya kontakter har tagits med spelare i andra klubbar för eventuell övergång och kontakter är även tagna med nya närliggande klubbar för eventuellt samarbete.


9, Matcharrangemang

DK får ej utökade uppgifter på grund av samarrangemanget 23/11.

Michelles minne är ej bokat men Kungälv är vidtalade.


10, Övriga frågor

A, Fotografering

Lagfoto tas 23/11 och ML kompletterar sedan med profilbilder på de spelare vars bilder ej är enhetliga.

B, Knäträningsfilm

ML pratar med Damlaget om vem som ska förevisa träningen och ansvarar även för filmning.

C, Kopiator

Behovet av en kopiator i Nolhaga diskuterades, efter fråga från kansliet. DK har inget direkt behov.

D, Träningsläger A-flickor

DK är positiva till att stötta 98-orna att åka med på träningslägret i Spanien.


11, Kommande möten

Måndag 15/12 kl. 18-20

Måndag 26/1 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)

Måndag 23/2 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)

Måndag 23/3 kl 17.30-19 (SR) 19-21 (DK)


12, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet                              Justeras

Martin Larsen                                Catarina Bergqvist

Skrivet av Martin Larsen   
2014-12-12 12:08