Protokoll Damkomittémöte 22 sept

Datum:           2014-09-22

Tid:                18:00 – 20:00

Plats:             Estrad

Närvarande: Gunilla Härnälv (GH), Catarina Eliasson (CE), Ann-Sofie Svensson (AS), Jan Nilsson (JN), Fredrik Andersson (FA), Elisabeth Klingvall (EK), Catarina Bergqvist (CB)

 

Protokoll Damsektionens möte nr 3 2014/2015


1, Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

GH hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen reviderades enligt följande;  Punkten 8, skall heta Matcharrangemang 

 

2, Val av justeringsmän.

GH och EK valdes att justera protokollet.

 

3, Genomgång och godkännande av föregående protokoll.

Föregående protokoll p 7 Utbildning, sista meningen, ska stå: ”Diskuterades också om DK kan lämna in deltagarlistor till SISU i efterhand för föregående säsong. CB kollar med SISU och sammanställer DK-möten och Sportrådsmöten i så fall.” I övrigt godkändes protokollet.

 

4, Övrigt AHK (till/från kansli, styrelse, UK, herr)

CE mailar listan som DK har om säsongsplanering till övriga i DK.

DK behöver även stämma av vilka egna punkter i säsongsplanering som behöver adresseras snarast. (från föregående protokoll)

 

5, Ekonomi

Inget att notera.

 

6, Utbildning

Gemensam aktivitet med hela damsektionen är OK från Sportrådet. Planering för gemensam frukost med efterföljande föreläsning. DK undersöker om SISU kan vara behjälpliga med föreläsare.  Frågeställningar som också bör tas upp: Hur får vi tjejer att stanna?

Prel datum 17/1 el 10/1, kl 9-12.

 

7, Till/från Sportrådet.

Administration: Kontrakt utskrivna och AHK har skrivit på. Skrivs snart på av spelarna.

Team Sportia: diskussion med dem pga en undermålig rekommendation och reklamation som ej gick igenom.

Lagen: Damlag; 13 st spelare. Problem med antal spelare kommer troligtvis att bli ännu större nästa år om inte något radikalt görs.

Juniorlag; 8 st varav 1 mv.  AHK-09; 12 spelare positiv stämning, A-flick: 30 spelare, 25st i spelbart skick. Förslag i SR om rullande schema där A-flickor tränar med J-laget. Delade meningar i SR och fortsatt diskussion följer.

Övrigt: * Diskutera vidare om gemensam rehabgrupp.    * Bollrummet i Nolhaga känns för litet och behöver struktureras upp, åter SR.

 

8, Matcharrangemang

A, Michelles Minne; förslag 6 jan mot Kungälv FA. FA stämmer av med Torbjörn.

B, DJ-match; CE kollar vilka som gått distriktsfunktionärsutbildning för att få sekretariatet bemannat.

C, 23/11 samarrangemang i Estrad; Dam, Herr, HP.

 

9, Övriga frågor

A, Sportslig strategi

Bjud in Sportrådet att diskutera sportslig strategi måndag 20 oktober 17.30-19.

B, Annonsering av damlagsmatcher

DK vill ha informationen med på jumbotronen i Estrad. GH lämnar uppgift om matchdatum till ansvarig.

 

10, Datum för säsongens möten

Nästa möte bestämdes till måndag 20/10. Först med SR 17.30-19, därefter DK-möte 19-21.

 

11, Mötets avslutande

GH förklarade mötet avslutat.

.

Vid protokollet

Catarina Bergqvist


Justeras

Elisabeth Klingwall

Gunilla Härnälv

Skrivet av Martin Larsen   
2014-10-08 13:51