feed-image 
Stadgar
2013-09-18 16:24

Blåljus syfte

Blåljus ska verka för att stödja handbollslaget Alingsås HK (härefter AHK), organisationsnummer 864000-4746. Blåljus skall vara en naturlig samlingsplats för de som är intresserade av AHK och dess verksamhet. Blåljus skall stödja AHK på bl.a. följande sätt:

• Genom att jobba för ett ökat intresse för AHK och handboll i Alingsås samt att bistå AHK med varierande uppgifter.

• Genom att bidra med hjälp till trevliga arrangemang vid AHK:s hemmamatcher i Estrad och att jobba för att få Sveriges bästa och trevligaste publik.

• Genom att arrangera resor för föreningens medlemmar till AHK:s bortamatcher.

Regler för hur verksamheten ska bedrivas

Blåljus skall inte verka för att dess medlemmar ska göra någon ekonomisk vinning. Eventuella ekonomiska tillgångar ska användas för att främja Blåljus syfte. Styrelsen beslutar hur Blåljus tillgångar skall användas. Större beslut angående de eventuella tillgångar tas på inkallat medlemsmöte. Kallelse till mötet måste ske minst två veckor före mötets datum. För att beslutet skall kunna fattas krävs minst 51 % enighet.

Blåljus kan även bilda undergrupper som ansvarar för vissa delar av Blåljus aktiviteter. Detta för att avlasta styrelsen. Dock kommer en sådan grupp svara inför styrelsen.

Regler för medlemskap och uteslutning

Vem som helst har rätt att bli medlem i Blåljus genom att betala den av styrelsen fastslagna medlemsavgiften. En person som motverkar Blåljus syften eller motarbetar Blåljus på att odemokratiskt sätt kan komma att bli varnad och upprepas förseelsen så kan medlemmen bli utesluten ur Blåljus. Styrelsen tar beslutet om en eventuell uteslutning och måste kunna presentera en grund för sitt beslut.

Olämpligt uppträdande kan även leda till varning och avstängning

Regler för hur medlemsavgiften fastställs

Medlemsavgiften fastställs av styrelsen i samråd med AHKs styrelse för kommande räkenskapsår i samband med AHK:s årsmöte.

Således fastställs medlemsavgiften för det kommande räkenskapsåret vid nästkommande årsmöte.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av minst tre personer: en ordförande, en sekreterare och en kassör. Om styrelsen eller medlemmarna önskar kan även ett visst antal ledamöter bli en del av styrelsen. Självklart måste de som sitter i styrelsen vara medlemmar i Blåljus. Om en person som sitter i styrelsen upphör att vara medlem i Blåljus upphör således även den personens engagemang i styrelsen. Styrelsen får ha möten när som helst utan att detta meddelas de övriga medlemmarna och utan att protokoll förs. Dock bör inte styrelsen ha officiella möten om inte alla som sitter i styrelsen kan närvara, undantaget om den (eller de) som inte närvarar godkänner detta.

Regler för ändrande av stadgarna

Sker i samråd med AHKs styrelse. AHKs styrelse skall även godkänna stadgarna.

Regler för upplösande av Blåljus

I händelse av att styrelsen finner det nödvändigt att upplösa föreningen ska ett möte hållas med AHKs styrelse. Det ska klart och tydligt i kallelsen framgå att detta är syftet med mötet. Beslutet ska fastställas genom röstning och minst tre fjärdedelar av Blåljus närvarande medlemmar måste godkänna upplösandet. I händelse av att Blåljus upplöses ska alla eventuella tillgångar tillfalla AHK.

Föreningens stadgar antagna och bevittnade 2013-03-01 av

Marcus Gedda
Joakim Strandberg
Christer Mårtensson